Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
tel. (41) 347 04 71 fax. (41) 347 04 70
Jednostka Budżetowa Podlegająca
Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego
Poniedziałek, 24 Cze 2019
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kiecach Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 14 Czerwiec 2010 23:55

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach jest jednostką organizacyjną województwa świętokrzyskiego powołaną uchwałą nr 23/99 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 1999r.

Swoim zakresem działania obejmuje zarządzanie drogami wojewódzkimi w zakresie

 • planowania,
 • budowy,
 • modernizacji,
 • utrzymania,
 • oraz ochrony

tych dróg, zgodnie z postanowieniami ustawy o drogach publicznych.

Świetokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich jest jednostką budżetową finansowaną przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego i działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576 ze zm.)
 • Statutu ŚZDW w Kielcach

Nadzór nad ŚZDW w Kielcach sprawuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, który:

 • przyjmuje kierunki działania,
 • dokonuje okresowej oceny działalności,
 • zatwierdza roczny plan dochodów i wydatków stanowiący podstawę gospodarki finansowej

Gospodarka finansowa ŚZDW w Kielcach jest prowadzona na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z warunkami gospodarki finansowej jednostek budżetowych. Działalność ŚZDW w Kielcach jest finansowana z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego i prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego na okres roku kalendarzowego w oparciu o ostateczne kwoty wydatków przyjęte w budżecie województwa świętokrzyskiego.

Za całość działalności ŚZDW w Kielcach odpowiada Dyrektor, który kieruje pracą Zarządu zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i reprezentuje go na zewnątrz, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
Dyrektor kieruje pracą ŚZDW przy pomocy:

 • Zastępcy Dyrektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 • Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Sieci Drogowej
 • Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych - Głównego Księgowego
 • Naczelników Wydziałów
 • samodzielnych stanowisk
 • kierowników jednostek terenowych tj. Rejonów Dróg Wojewódzkich (RDW)

W skład ŚZDW w Kielcach wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
Wydziały:

 • Wydział Dróg i Inżynierii Ruchu
 • Wydział Mostów
 • Wydział Środowiska, Zieleni i Odwodnienia
 • Wydział Realizacji Inwestycji
 • Wydział Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Wydział Nieruchomości i Geodezji
 • Wydział Prawny
 • Wydział Finansowo - Księgowy
 • Wydział Planowania i Analiz
 • Wydział Administracji i Zaplecza

Samodzielne stanowiska:

 • Stanowisko ds. Kadr i Organizacji,
 • Stanowisko ds. Badań i Technologii
 • Stanowisko ds. Audytu
 • Stanowisko ds. Obronnych,
 • Stanowisko ds. BHP i Ppoż.
 • Stanowisko ds. Informatyki

Jednostki terenowe - Rejony Dróg Wojewódzkich

 • Rejon Dróg Wojewódzkich w Zgórsku
 • Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie
Poprawiony: Środa, 11 Kwiecień 2018 05:32