Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
tel. (41) 347 04 71 fax. (41) 347 04 70
Jednostka Budżetowa Podlegająca
Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego
Poniedziałek, 14 Paź 2019
ŚZDW Kielce - Utrudnienia w ruchu Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor SZDW   

Ograniczenie dopuszczalnego tonażu na drogach

 

Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 30 ton ze względu na zły stan techniczny drogi.

 • z uwagi na zły stan techniczny wiaduktu nad przejazdem kolejowym, zlokalizowanym w ciągu DW nr 763 relacji Chęciny – Morawica w m. Brzeziny;
  Ograniczenie tonażu nie dotyczy transportu materiałów niebezpiecznych oraz komunikacji publicznej.

 

Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 10 ton ze względu na zły stan techniczny drogi.

 • DW 750 Ćmińsk - Barcza
 • DW 756 odcinek Szydłów - Stopnica
 • DW 758 odcinek Iwaniska - Klimontów
 • DW 771 odcinek Wiślica - Strożyska

Obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12 ton.

 • DW 764 odcinek Staszów - Połaniec

Utrudnienia w ruchu w związku z prowadzonymi robotami

Całkowite zamknięcia

 • DW 742 m. Włoszczowa ul. Jędrzejowska od km 62+971,82 do km 65+261,82 - wprowadzono całkowite zamknięcie drogi wojewódzkiej 742 z wyłączeniem pojazdów w ruchu lokalnym zgodnie z tabliczką informacyjną. Dla bezpieczeństwa ruchu prace na zamkniętym odcinku będą prowadzone etapami. Ruch kierowany będzie przez uprawnionych pracowników lub przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Dla zamkniętego odcinka drogi wojewódzkiej nr 742 Nagłowice – Włoszczowa wyznaczono objazd od miejscowości Włoszczowa drogą powiatową nr 0227T przez Wolę Wiśniową, Konieczno i dalej drogą powiatową nr 0223T do drogi nr 742 (m.Przygradów). Planowany termin zakończenia robót 31.12.2019 r.
  Zobacz mapę z objazdem
 • DW 764 odc. Niwy - Łukawa ze względu na rozbudowę drogi; objazd został poprowadzony drogami powiatowymi 0332T, 0337T, DK 74 oraz DW 756; dla miejscowości Cisów i Łukawa objazd będzie prowadzony drogą powiatową 0350T do miejscowości Korzenno; Planowany termin zakończenia robót 30.06.2019 r.
  Zobacz mapę z objazdem
 • DW 764 odcinek od km 8+740 (tj. od skrzyżowania z DP 0331T m. Niestachów) do km 9+600; Dla zamkniętego odcinka zaprojektowano następujące objazdy:
  1. Dla kierunku od Kielc do Daleszyc - od m. Suków drogą powiatową DP 0335T do m. Borków, a następnie drogą powiatową DP 0322T do m.Daleszyce.
  2. Dla kierunku od Daleszyc do Kielc drogą powiatową DP 0322T do m. Borków i drogą powiatową DP 0335T do m. Suków.
  Dodatkowo dla pojazdów poniżej 8t wyznaczono objazd od strony Daleszyc drogą gminną 319007T od m. Kranów do drogi powiatowej nr DP 0332T do m. Słopiec Rządowy.
  W związku z zamknięciem skrzyżowania DP 0331T z DW 764 lokalny ruch na kierunku Niestachów-Suków i Kranów odbywać się bedzie drogą powiatową nr 0329T; Planowany termin zakończenia robót 30.06.2019 r.
  Zobacz mapę z objazdem
 • DW 764 od dnia 16.07.2018 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na drodze gminnej 319997T oraz 319009T . Miejsca skrzyżowań budowanej obwodnicy z w/w drogami gminnymi zostaną zamknięte dla ruchu ( pola oznaczone na planie sytuacyjnym numerami 3 i 7 ). Jednocześnie na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0332T z wykonywanym odcinkiem obwodnicy Daleszyc zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu informująca o wyjeździe z budowy (pole oznaczone na planie sytuacyjnym numerem 5)
  Zobacz plan sytuacyjny
 • DW 764 z dniem 10.07.2018 r. zostaje wprowadzona czasowa organizacja ruchu, polegająca na zamknięciu odcinka drogi powiatowej nr 0328 T w m. Suków i wyznaczeniu objazdu drogą gminną nr 319003 T i wojewódzką nr 764. Zamknięciu podlega również odcinek drogi "ślepej"- ul. Nad Lubrzanką z dopuszczeniem ruchu dla mieszkanców
  Zobacz plan sytuacyjny
 • DW 764 w związku z planowanym układaniem warstwy ścieralnej na drodze wojewódzkiej nr 764, odcinek Niwy - Daleszyce będzie zamknięty dla ruchu wszystkich pojazdów według poniższego harmonogramu:
  - odcinek Łukawa - Cisów ( skrzyżowanie DW 764 z DP 0313T) - zamknięty w dniach 17-19 lipca 2019 r. w godz. 7:30 - 19:30 . Dojazd do m.Cisów będzie możliwy od strony Daleszyc.
  - odcinek Cisów ( skrzyżowanie DW 764 z DP 0313T) - Niwy - zamknięty w dniach 20-23 lipca 2019 r. w godz. 7:30 - 19:30 . Dojazd do m.Cisów będzie możliwy od strony m. Łukawa
 • DW 764 od dnia 28.02.2019 r. zamknięty zostaje dla ruchu odcinek drogi gminnej DG 319009 w miejscowości Niwy. Przejazd z Kranowa w kierunku Rakowa drogą wojewódzką 764 przez Daleszyce. Od dnia 28.02.2019 r. na drodze wojewódzkiej nr 764 w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0337T (w kierunku m. Makoszyn) zostanie wprowadzony ruch wahadłowy z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej.
 • DW 768 w związku z intensywnymi opadami deszczu i zalaniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 768 w miejscowości Kazimierza Wielka ul. 1 Maja (dojazd do ronda przy baszcie) wyznaczono objazd relacji Skalbmierz - Kraków i Skalbmierz - Koszyce w miejscowości Topola przez miejscowość Kamyszów, Broniszów (DW 776), Jakuszowice do miejscowość Kazimierza Wielka. (mapa z objazdem). Trasa przejazdu relacji Kraków – Busko Zdrój oraz Koszyce – Busko Zdrój została przywrócona przez miejscowość Kazimierza Wielka (DW 768 i 776)


Częściowe zajęcie jezdni

 • DW 766 od km 31+900 do km 32+664 w Michałowie - częściowe zajęcie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h w związku przebudową drogi wojewódzkiej Nr 766; planowany termin zakończenia robót 30.09.2019 r.
 • DW 764 od dnia 08.08.2019r na odcinku od Daleszyc do Niwek Daleszyckich w związku z budową chodnika zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Z uwagi na powyższe zostanie wprowadzone częściowe zajęcie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h. Podczas trwania robót obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną lub sterowany ręcznie. Planowany termin zakończenia prac to 31.10.2019r
 • DW 751 od dnia 06.08.2019 r. na odcinku DW 751 w Suchedniowie wystąpią utrudnienia , związane z wahadłowym ruchem pojazdów w obrębie obiektu mostowego w km 1+669
 • DW 758 m. Koprzywnica ze względu na przebudowę drogi wojewódzkiej od mostu (km ok.28+460) do skrzyżowania z ul. Sandomierską w dn. 01.08.2019 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Z uwagi na powyższe, możliwe jest częściowe zajęcie jezdni i/lub pobocza oraz ograniczenie prędkości do 40 km/godz. Okresowo możliwy ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną; planowany termin zakończenia robót to 30.11.2019r
 • DW 973 w m. Nowy Korczyn od dnia 15.07.2019 został wprowadzony I etap tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z którym przeprawa promowa będzie funkcjonować do 30.10.2019 r. - dojazd do przeprawy promowej odbywa się przez plac budowy mostu na Wiśle.
 • DW 795 na odc. Secemin - Psary częściowe zajęcie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 795; ruch wahadłowy, sterowanie ręczne lub sygnalizacją świetlną; planowany termin zakończenia robót 31.10.2019 r.
 • DW 728 z powodu rozmycia objazdu drogi wojewódzkiej nr 728 („Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Łopuszno - DK74”) w km 106+150, w dniu 28.05.2019r. nieprzejezdny będzie odcinek DW 728 (relacja Radoszyce - Łopuszno) .
 • DW 764 zostaje wprowadzona czasowa organizacja ruchu na odcinku DW 764 km 12+330 - 13+107, polegająca na czasowym połówkowym zamknięciu w/w odcinka drogi i wprowadzeniu ruchu wahadłowego , sterowanego sygnalizacją świetlną
 • DW 872 m. Świniary ze względu na przebudowę drogi wojewódzkiej w km ok. 2+129 do km 2+998 wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Z uwagi na powyższe możliwe częściowe zajęcie jezdni i/lub pobocza oraz ograniczenie prędkości do 40 km/godz. Okresowo możliwy ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną. Planowany termin zakończenia robót to 31.08.2019r.
 • DW 768 od dnia 15.04.2019 r. wprowadzono organizację ruchu zastępczego w związku z prowadzonymi robotami na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 768 od km 2+600 do km 6+200 (odcinek Ludwinów -Łysaków Drugi) w ramach zadania: „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500." Roboty będą prowadzone połówkowo, ruch będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlej lub przez uprawnionych do tego pracowników; planowany termin zakończenia robót
 • DW 742 m. Włoszczowa ul. Jędrzejowska – częściowe zajęcie jezdni i pobocza oraz ograniczenie prędkości do 40 km/godz. ze względu na rozbudowę drogi; okresowo ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub sygnalizacją świetlną; planowany termin zakończenia robót 31.12.2019 r.
 • DW 767 od km 0+850 do km 3+921 - ul. Batalionów Chłopskich w Pińczowie - Pasturka częściowe zajęcie jezdni oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h w związku z budową obwodnicy Pińczowa; planowany termin zakończenia robót 31.10.2019 r.
 • DW 728 wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z prowadzonymi robotami na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 728 (odcinek Radoszyce -Łopuszno) w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Łopuszno - DK74”

 

 

 

 

 

W związku z intensywnymi opadami deszczu i zalaniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 768
w miejscowości Kazimierza Wielka ul. 1 Maja (dojazd do ronda przy baszcie) wyznaczono objazd relacji Skalbmierz - Kraków i Skalbmierz - Koszyce w miejscowości Topola przez miejscowość Kamyszów, Broniszów (DW 776), Jakuszowice do miejscowość Kazimierza Wielka.