Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce
tel. (41) 347 04 71 fax. (41) 347 04 70
Jednostka Budżetowa Podlegająca
Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego
Piątek, 19 Lip 2019


 

 

 

W dniu 28.06.2016 została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu pn. "Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworzna (S7)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa.
W ramach Projektu przewidziano rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 761  na odc. Jaworzna -Piekoszów:

od km 4+513 do km 5+195 długości 682 mb

od km 6+105 do km 6+477 długości 372 mb

od km 7+700 do km 8+450 długości 750 mb

W ramach inwestycji przewidziano m.in.  wykonanie nowej nawierzchni, budowę chodnika i przebudowę odcinków istniejących, budowę kanału deszczowego, budowę nowych zatok autobusowych i przebudowę istniejących, wykonanie pobocza utwardzonego oraz nowego oznakowania.

Całkowita wartość Projektu: 9 341 878,76 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 9 321 755,76 PLN
Wartość dofinansowania ze środków UE: 7 923 492,37 PLN

 

 

 

„Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728”

projekt realizowany w ramach umowy nr UDA-POPW.04.01.00-26-009/10-00 o dofinansowanie Projektu Nr POPW 4.1-28 „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728”

w ramach

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa IV. Infrastruktura transportowa

Działania IV.1 Infrastruktura drogowa

 

Beneficjent: Województwo Świętokrzyskie – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. – Gliwice
Nadzór inwestorski: MP-Mosty Sp. z o. o. – Kraków
Jednostka projektowa: WYG Internatiol Sp. z o. o. – Warszawa
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-12-2010r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31-03-2015r.
Całkowita wartość projektu: 144 055 170,79 PLN
Wysokość dofinansowania: 88 141 109,35 PLN

 

„Fundusze europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej”

 

 

Program Regionalny

 

Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764
Kielce-Staszów-Połaniec w miejscowości Raków
od km 38+290 do km 40+490


współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Beneficjent: Województwo

 

Beneficjent: Województwo Świętokrzyskie – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85%

 

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...

 

Lkalizacja - Obwodnica Rakowa

Droga wojewódzka nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec stanowi ważny szlak komunikacyjny Województwa Świętokrzyskiego. Jednym z jej elementów jest powstała obwodnica Rakowa z której podróżujący kierowcy mogą już korzystać jadąc w kierunku Staszowa. Dzięki inwestycji udało się wyprowadzić ruch tranzytowy poza Raków, co niewątpliwie ułatwiło życie mieszkańcom samej miejscowości, jak i kierowcom podróżującym drogą nr 764. Obwodnica przebiega na północny-wschód od zwartej zabudowy miejscowości, głównie przez tereny rolnicze i leśne.

W ramach inwestycji wybudowane zostały m.in. trzy ronda oraz parking dla samochodów ciężarowych i osobowych przystosowany do zamontowania wagi ważącej pojazdy ciężarowe. Całość prac trwających od września 2012r. do listopada 2013r., obejmowała budowę od podstaw jezdni obwodnicy o szerokości 7 metrów oraz obiektów inżynierskich: przepustów i zbiorników infiltrująco - odparowujących, a także przebudowę sieci wodociągowych, telekomunikacyjnych, sanitarnych i elektroenergetycznych.

Budowa obwodnicy otworzyła drogę do kolejnych inwestycji realizowanych ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 takich jak: „Rewitalizacja Rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi”. W myśl strategii zrównoważonego rozwoju obwodnica znacznie poprawiła bezpieczeństwo drogowe, oraz zmniejszyła hałas w centrum Rakowa. Inwestycja jest przyjazna środowisku, ponieważ spowodowała usprawnienie systemu komunikacyjnego, co bezpośrednio przełożyło się na zmniejszenie zużycia paliwa, emisji spalin i zanieczyszczeń do środowiska. Poza tym obwodnica podniosła atrakcyjność inwestycyjną regionu, zwiększyła ruch turystyczny, oraz poprawiła komfort życia mieszkańców Gminy.

Obwodnica Rakowa wpisująca się w ciąg drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec, wraz z powstającą obecnie przeprawą mostową na Wiśle w Połańcu, stanowić będzie najkrótsze połączenie drogowe stolicy województwa Świętokrzyskiego z województwem Podkarpackim.

 

Zorientowanie obwodnicy Plakat promocyjny Broszura informacyjna
 

Aktualnie prowadzone inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

inwestycje unijne

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 budowa mostu na Wiśle w miejscowości Borusowa wraz z dojazdami.

 

Budowa obwodnicy Kazimierzy Wielkiej

 

Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786

 

Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej 728 na odcinku Łopuszno – DK 74

 

Mała Pętla Świętokrzyska : „DW 752-Pogórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km

 

Budowa obwodnicy m. Jędrzejów

 

Budowa obwodnicy m. Zbludowice

 

Budowa obwodnicy Pińczowa

 

Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km

 

Budowa układu obwodnicowego m. Staszów DW Nr 764

 

Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do km 29+269

 

Aktualnie prowadzone inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

rozwój polski wschodniej

 

Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce-granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce

 

Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny

 

Rozbudowa DW 761 na odcinku: Piekoszów - węzeł Jaworzna (S7)

 

Rozbudowa DW 761 na odcinku Piekoszów węzeł Jaworznia (S7)

 

Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73

 

Inwestycje zakończone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

inwestycje unijne

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu

od km 0+061,10 do km 2+300,00

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec w miejscowości Raków od km 38+290 do km 40+490

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II od Łopuszna do granicy województwa.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy i budową obwodnicy Buska-Zdroju na drodze wojewódzkiej nr 973

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów: odcinek od km 13+379 do km 18+800 (etap IIIA), odcinek od km 18+800 do km 23+065,72 (etap IIIB)

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ćmielów - Ożarów: etap III B

 

Mała Pętla Świętokrzyska – przebudowa DW 752 w miejscowości Św. Katarzyna i DW 751 na odcinku Mirocice - Nowa Słupia

 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład "Małej Pętli Świętokrzyskiej" na odcinku od km 7+029,53 do km 8+616,65 w miejscowości Św. Katarzyna.

 

Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przygłów – Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku Ostrowiec Św. - Ćmielów - Etap I

 

Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska - Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko - Zdrój) i DW 768 w Działoszycach oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)

 

Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. nr 973 (obwodnica Buska-Zdroju) i rozbudową drogi woj. nr 768 w Działoszycach

 

Inwestycje zakończone ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)

 

Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728

 

Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875.

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Staszów - Osiek